Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp9katowice.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Kowolik, e-mail: sekretariat@sp9katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322527884. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy przy ul. Panownickiej 172 w Katowicach deklaruje dostępność architektoniczną w następującej formie:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy kompleksie sportowym, w celu zachowania bezpieczeństwa znajduje się tam portiernia. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze wejście od strony betonowego boiska szkolnego. 
 2. Szkoła nie jest wpełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy portiernii znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich umożliwiająca przedostanie się na parter szkoły. Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W pozostałych częściach (I piętro i poddasze) budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 3.  Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Strona posiada:

 1. podwyższony kontrast,
 2. możliwość powiększenia liter,
 3. podświetlane linki,
 4. mapę strony w prawym dolnym rogu.