Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 9 w Katowicach

Absolwent naszej szkoły:

 • prawidłowo i zgodnie z przyjętymi normami funkcjonuje w swoim otoczeniu: domu, szkole, środowisku przyrodniczym;
 • jest kulturalny i odpowiedzialny, zna swoje prawa i obowiązki;
 • szanuje wspólne dobro;
 • pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;
 • aktywnie uczestniczy w akcjach ekologicznych, aktywnie wypoczywa i prowadzi zdrowy tryb życia zgodny z zasadami higieny ibezpieczeństwa;
 • jest uczuciowy i wrażliwy, wykazuje dobre intencje;
 • jest tolerancyjny i rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym;
 • chętnie gromadzi wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji;
 • stara się poszerzać swoje uzdolnienia i zainteresowania;
 • jest dumny z przynależności do narodu, regionu;
 • przywiązuje wagę do poszanowania mienia i dóbr kultury;
 • umie współdziałać z innymi ludźmi.

Ponadto:

 • biegle posługuje się czytaniem rozumianym jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społecznym;
 • posiada zdolność myślenia matematycznego jako umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • posiada zdolność myślenia naukowego jako umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 • potrafi komunikować się w języku ojczystym i języku obcym zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 • posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 • świadomie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych.