Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Regulamin Biblioteki Szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA BRZECHWY W KATOWICACH

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9 Im. Jana Brzechwy w Katowicach
  2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
  3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie
    z organizacją roku szkolnego według ustalonego i dostępnego planu pracy biblioteki.
  4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory również na okres ferii i wakacji.
  5. Biblioteka:

a)    prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;

b)    prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo;

c)    tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

d)    współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi bibliotekami.

6. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki (tzw. łącznicy biblioteczni) mogą być przyznane dyplomy na koniec roku szkolnego.

II REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

  1. Czytelnik może wypożyczyć:

a)   zestaw podręczników na rok szkolny;

b)    książki.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić

o prolongowanie terminu zwrotu.

4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

7. W przypadkach zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego, o czym nauczyciel bibliotekarz informuje

za pośrednictwem wychowawców.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są

do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki (tzw. karta obiegowa).

10. Czytelnikom rażąco naruszającym regulamin biblioteki, w tym przetrzymującym wypożyczone zbiory biblioteczne, wstrzymuje się

lub ogranicza do formy prezencyjnej wypożyczenia.