Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

 

Postanowienia ogólne :

 

1. W szkole działa  samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą  wszyscy uczniowie szkoły.

3. Organami samorządu są Rady Samorządów Klasowych ,które tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

4. Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem ogółu uczniów.

5. Najwyższą władzą samorządu jest Walne Zebranie Samorządu Uczniowskiego.

        

         Rada Samorządu Klasowego (RSK)

 

 

1. Rada Samorządu Klasowego wybierania jest na godzinie wychowawczej w wyborach jawnych  w pierwszej połowie września.

    *   Kandydatem może być każdy uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

2. RSK pomaga wychowawcy w organizowaniu pracy w klasie.

3. RSK reprezentuje klasę w Radzie Samorządu Uczniowskiego.

4. RSK wraz z wychowawcą  rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy.

5. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z powierzonej funkcji, uczeń może być  z niej odwołany na wniosek wychowawcy

     lub pozostałych uczniów.

6. Wyboru nowego członka  samorządu należy dokonać w ciągu 7 dni od daty odwołania ucznia z funkcji.

 

         Organizacja działania Samorządu Uczniowskiego

 

 

1.  W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą Rady Samorządów Klasowych.

2.  Spośród uczniów tworzących RSU wybierany jest Zarząd Samorządu.

3.  Wybory Zarządu odbywają się na pierwszym zebraniu RSU, czyli we wrześniu.

4.  Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez ustępującego przewodniczącego RSU lub jego zastępcę.

5.  Komisja Wyborcza składa się z 3 uczniów wybranych przez ustępującego przewodniczącego lub opiekuna Samorządu.

6.  Komisja przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

7.  Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

8. Wybory są tajne.

9. W skład zarządu wchodzi 5 uczniów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

10. Spośród zarządu opiekun samorządu wyznacza :przewodniczącego, wiceprzewo-dniczącego, sekretarza i 2 członków.

 

Zadania Zarządu RSU :

 

 

1. Zarząd kieruje pracą samorządu.

2. Powołuje w razie potrzeby sekcje oraz redakcję gazetki samorządu.

3. Prowadzi dokumentację samorządu.

4. Zebrania zarządu odbywają się raz w miesiącu

Wybory opiekuna samorządu :

 

 

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera się na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Samorządu Uczniowskiego raz na 2 lata.

2. Kandydat musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji.

3. Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie szkoły.

4. Wybory są tajne i bezpośrednie.

5. Wybory przeprowadza ustępujący opiekun lub inny nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły. Wybory odbywają się w maju.

6. Opiekunem zostaje nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

 

Zadania opiekuna Samorządu :

 

1. Zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych dla działalności samorządowej uczniów.

2. Udzielanie pomocy w realizacji zadań ujętych w planie pracy szkoły.

3. Informowanie RSU o uchwałach Rady Pedagogicznej.

4. Opiekun jest rzecznikiem praw uczniów.

5. Opiekun organizuje zebrania RSU  raz na 2 miesiące a zebrania zarządu raz miesiącu.

 

Prawa samorządu :

       

 

         Samorząd uczniowski ma prawo do:

 • Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • Organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 • Redagowania i wydawania gazetek szkolnych i klasowych
 • Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu            z dyrektorem szkoły
 • Zbiórki środków materialnych na rzecz potrzebujących i działalność samorządu za potwierdzeniem organizatora
 • Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna, będącego jednocześnie rzecznikiem praw ucznia

Cele samorządu :

 

        Celem samorządu uczniowskiego jest:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania

 

Zadania Samorządu :

 

 

         Do zadań samorządu należy:

 

 

1. Przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich  sprawach  dotyczących uczniów.

2. Pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły.

3. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki i realizowania ich obowiązków.

4. Organizowanie lub pomoc w imprezach szkolnych lub środowiskowych.

5. Angażowanie uczniów w działalność społeczną.

 

         Odwołanie członka Rady Samorządu Uczniowskiego

 

1. Członka RSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin szkoły lub nie bierze udziału w pracach samorządu.

2. Sprawę rozpatruje zarząd  samorządu.

3. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia wybranego z jego klasy.

4. Wyboru nowego kandydata dokonują uczniowie z klasy na zasadach wyboru do samorządu klasowego.

 

         Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

 

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

2. Roczny plan pracy.

3. Protokoły zebrań Rady Samorządu.

4. Sprawozdania z rocznej działalności Samorządu.     

        

         Postanowienia końcowe

 

1.  Decyzje podjęte na zebraniach samorządu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej

     ½ liczby członków RSU.

2. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora i Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale

     wszystkich zainteresowanych stron.

3. Zebrania RSU są protokołowane przez opiekuna Samorządu.

4. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący RSU i opiekun SU.