Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


O programie'

Comenius

patron programu
Comenius (ang. Comenius programme) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII w. czeskiego pedagoga i filozofa, mieszkającego m.in. w Polsce w Lesznie - Jana Amosa Komeńskiego. Program jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007 - 2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich.

Cele programu:
    * powiększenie osobistych doświadczeń nauczanych o wiedzę na temat innych krajów Europy,
    * rozwijanie poczucia jedności z Europą,
    * wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy,
    * szanowanie odmienności kulturowej, wyznaniowej, społecznej, narodowościowej, itd.,
    * promocję kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju przedsiębiorczości,
    * przyczynienie się do zwiększonego uczestnictwa w programie przez dzieci, młodzież, nauczycieli i kadrę edukacyjną oraz osoby ze        specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i grupy upośledzone ze względów socjalno – ekonomicznych,
    * promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej na wszystkich poziomach nauczania,
    * wspieranie rozwoju innowacyjności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
    * zrozumienie i szacunek dla praw człowieka, demokracji oraz zachęcanie do tolerancji i szacunku do innych ludzi i kultur.
W skład pakietu LLP wchodzą:
    * program Comenius,
    * program Erasmus,
    * program Grundtvig,
    * program Leonardo da Vinci,
    * program Jean Monnet.
W programie i pakietach LLP uczestniczy 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i kraje EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz kraj kandydujący do członkostwa w UE: Turcja.