Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Działania podjęte w ramach projektu'

COMENIUS

 

„Zwalczanie ksenofobii poprzez głębsze zrozumienie kultur europejskich”

Sprawozdanie z realizacji Projektu w latach 2010/2011, 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach

 

   Głównym celem naszego Projektu jest pokonywanie ksenofobii i uprzedzeń poprzez poznanie różnorodności innych  kultur, rozwijanie świadomości europejskiej przynależności krajów partnerskich oraz europejskiego i globalnego  poczucia wspólnoty w naszych szkołach i środowiskach.

W projekcie biorą udział nauczyciele i uczniowie z 8 krajów partnerskich: Łotwy, Litwy, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Turcji i Polski.

Działania podjęte w roku szkolnym 2010/2011:

- powołanie nauczycielskiego zespołu Comeniusa koordynującego pracę nad Projektem 

   i prowadzącego „Kronikę Comeniusa oraz uczniowskiego Kółka Comeniusa,

- nawiązanie kontaktów e-mailowych z nauczycielami wszystkich szkół partnerskich,

- rozpoczęcie pracy nad stworzeniem szkolnej strony internetowej Projektu,

- zorganizowanie wśród uczniów konkursu na Logo Projektu,

- I wizyta robocza na Łotwie (XI 2011 r.): przedstawienie prezentacji „Moja

   szkoła” , wybór Loga Projektu, dyskusje nad zadaniami Projektu i zaangażowaniem w nich

   uczniów, przedstawienie  piosenek i zabaw poszczególnych krajów partnerskich,

   uczestnictwo w lekcjach w szkole łotewskiej, spotkanie z władzami lokalnymi,

-  powstanie oficjalnej strony Projektu przygotowanej przez szkołę bułgarską,

-  przygotowanie kolejnych prezentacji „Moje miasto”, „Mój kraj”,

- korespondencja e-mailowa uczniów z krajów partnerskich,

- przeprowadzenie ankiety na temat stosunku uczniów do obcokrajowców i ich kultur i

  przedstawienie wyników na szkolnej stronie Comeniusa.,

- przygotowanie, w ramach Kółka Comeniusa, filmu pt. „Potrawa kuchni polskiej – bigos”,

- II wizyta robocza we Włoszech (II 2011 r.): przedstawienie prezentacji „Tradycyjne 

   przepisy kuchni narodowych” oraz wyników ankiety przeprowadzonej we wszystkich

   krajach  partnerskich na temat stosunku uczniów do obcokrajowców i ich kultur, omówienie

  rezultatów ankiety, uczestnictwo w  lekcjach, spotkanie z władzami lokalnymi,

- przygotowanie prezentacji „Nasze autorytety” promujące uniwersalne idee humanizmu –

  miłości, braterstwa i pokoju,

- przygotowanie prezentacji „Słowa pokoju”- przysłowia krajów partnerskich,

- listy uczniów na temat codziennego życia, szkoły i przemyśleń dotyczących przyjaźni i

  pokoju,

- lekcja on line pomiędzy szkołą polską i bułgarską na temat podobieństw i różnic między

  naszymi szkołami,

- III wizyta robocza na Litwie (IV 2011 r.): przedstawienie prezentacji „Tradycyjna gra

  narodowa”, uczestnictwo w  lekcjach, spotkanie z władzami lokalnymi, dyskusja nad

  ankietą dotyczącą wartości cenionych przez uczniów,

- przeprowadzenie ankiety on line podczas lekcji języka angielskiego i informatyki,

- obchody Dnia Comeniusa,

- IV wizyta robocza w Bułgarii (V/VI 2012 r.): przedstawienie prezentacji „Narodowe święta”,

analiza stopnia realizacji zadań projektu na pierwszy rok, zaproponowanie  dodatkowego  zadanie – stworzenia ”Gry europejskiej”, uczestnictwo w  lekcjach, spotkanie z władzami lokalnymi,

- przygotowanie prezentacji „Tańce narodowe”.

Działania podjęte w roku szkolnym 2011/2012:

- V wizyta robocza w Polsce (X 20112 r.): ewaluacja pierwszego roku współpracy, zadania na

   obecny rok,  dyskusja nad  „Księgą Pokoju”, gra europejska,  wyniki ankiety dotyczącej  

    wartości cenionych przez uczniów, uczestnictwo w  lekcjach, spotkanie z władzami  

    lokalnymi,

- lekcje on line: Polska – Słowacja na temat zainteresowań uczniów i Polska – Litwa na temat

  Bożonarodzeniowych zwyczajów świątecznych,

- praca nad „Księgą Pokoju”,  przygotowanie rozdziałów: Moja szkoła, Moje miasto, Mój

   kraj, Listy uczniów na temat pokoju i przyjaźni, Przysłowia na temat pokoju, Nasze

   autorytety, Święta narodowe, Gry, Tradycyjne  tańce i pieśni, Przepisy potraw narodowych,

- przygotowanie dla szkół partnerskich Gry europejskiej,

- VI wizyta robocza w Rumunii (II/III 2012 r.): omówienie  postępów prac nad wspólną

   stroną internetową oraz   „Księgą Pokoju”, wybór okładek Księgi autorstwa uczniów

   litewskich i rumuńskich oraz uszczegółowienie   planu pracy do czasu zakończenia

   Projektu, uczestnictwo w  lekcjach, spotkanie z władzami lokalnymi.

- VII wizyta robocza na Słowacji (IV 2012 r.): prezentacja „Księgi Pokoju”, opracowanie

   końcowej ankiety ewaluacyjnej działań projektowych,  uczestnictwo w  lekcjach, spotkanie

   z władzami lokalnymi.

- prezentacja „Księgi Pokoju” na terenie szkoły (kwiecień 2012 r.),

- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla uczniów podsumowującej

  dwuletnią prace nad  Projektem (maj 2012 r.),

- VIII wizyta robocza w Turcji (14-18.05 2012 r.): prezentacja wyników ankiety

  ewaluacyjnej dla  uczniów wszystkich krajów partnerskich. uczestnictwo w 

  lekcjach, spotkanie z władzami   lokalnymi, podsumowanie Projektu.

Efekty udziału w europejskim programie:

Promocja szkoły na arenie międzynarodowej i w środowisku lokalnym.

Rozbudzenie zainteresowania uczniów zjednoczoną Europą. Pogłębienie świadomości uczniów co do własnej tożsamości regionalnej i narodowej, ale również przynależności do wielkiej rodziny europejskiej.

Zwiększona motywacja uczniów do nauki języków obcych. Atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Zachęcenie nauczycieli biorących udział w programie do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych. Wymiana doświadczeń pedagogicznych między nauczycielami z różnych krajów europejskich i  doskonalenie warsztatu zawodowego.

Promocja stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej. Aktywizacja i integracja uczniów i nauczycieli. Podniesienie jakości pracy szkoły.