Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rekrutacja na Rok Szkolny 2023/2024

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach ogłasza,

że zapisy uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej

na Rok Szkolny 2023/2024 ruszają 20 marca 2023 r. w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl

 

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu   32 252 78 84

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

§ 1

 1. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły – nabór elektroniczny oraz dostarczenie dokumentacji podpisanej przez rodziców/ prawnych opiekunów do szkoły obwodowej.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

§ 2 

 1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są: 

a)     dzieci 7 - letnie objęte obowiązkiem szkolnym, 

b)     dzieci 6 - letnie zgodnie z wolą rodziców: 

 • jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, 

albo 

 • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej.

2. Do klas II-VIII szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są przez cały rok szkolny.

§ 3

 1. Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka do klasy I podczas naboru elektronicznego.
 2. Do klasy I dzieci zameldowane poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są na podstawie zgłoszenia dziecka podczas naboru elektronicznego w rekrutacji uzupełniającej.
 3. Do klasy II - VIII dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie wypełnionego  i podpisanego przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów zgłoszenia dziecka do danej klasy.
 4. Do klasy II – VIII  dzieci zameldowane poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do danej klasy.
 5. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 6. Przy przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego rodzice/prawni opiekunowie dostarczają następujące dokumenty:

a)     Zaświadczenie o zameldowaniu, 

b)     zawiadomienie o przekazaniu ucznia, 

c)     kserokopia karty zdrowia i karty szczepień. 

7. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

§ 4 

 1. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w budynku szkoły:

a)     terminy postępowania rekrutacyjnego,

b)     kryteria przyjmowania dzieci z obwodu i spoza obwodu szkoły, 

c)     wykaz ulic obwodu Szkoły Podstawowej nr  9 im. Jana Brzechwy 

d)     wykaz druków zgłoszenia, wniosku oraz oświadczenia. 

§ 5

 1. Do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie składają wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/prawnych zgłoszenie dziecka do klasy I. 

§ 6

 1. Do klasy I dzieci zameldowane poza obwodem szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym  zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rekrutację dzieci  do klasy I spoza obwodu szkoły przeprowadza się podczas rekrutacji elektronicznej decydująca jest liczba punktów za każde z kryteriów (załącznik kryteria rekrutacji).
 3. Rodzice/prawni opiekunowie składają wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 5. Na podstawie spełnianych przez dziecko spoza obwodu kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

§ 7

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
 3. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mają prawo wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
 6. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia złożenia  przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

§ 8

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły.
 2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.
 3. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Informacja o przydzieleniu uczniów do konkretnej klasy podana zostanie w ostatnim tygodniu sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego przygotowała prezentację dla rodziców dotyczą gotowości szkolnej.

Prezentacja jest dostępna na stronie Katowice.eu w zakładce Witaj Szkoło. Link do strony znajduje się tutaj.

  Pliki do pobrania:  

• Zgłoszenie dziecka do klasy II-VIII  zamieszkałego w obwodzie szkoły.

•  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy II-VIII  spoza obwodu szkoły

Ważne informacje:

• Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria rekrutacji.

Wykaz ulic obwodu  szkoły.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego.

 

Autor: opublikowała AS

Artykuły

Rekrutacja

ZAPISY  DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9  im. Jana Brzechwy w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.  Informacji związanych z rekrutacją udzielamy od godziny 7.30 do godziny...
Czytaj więcej o: Rekrutacja