Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Regulamin świetlicy szkolnej, harmonogram zajęć świetlicy szkolnej oraz karta zapisu

                                                                                                                                                    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.30 – 17.00.

 2. Dziecko należy zapisać do świetlicy wypełniając kartę zgłoszenia.

 3. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 4. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). Dziecko może być zwolnione z zajęć świetlicowych tylko na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna (nie telefoniczny). Wcześniejsze wyjście dziecka ze świetlicy do domu możliwe jest tylko na pisemną prośbę rodziców. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. Przybycie osoby wyznaczonej do odbioru uczestnika zajęć świetlicowych jest jednoznaczne z zakończeniem pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

 1. Każde dziecko przychodzące do świetlicy musi zgłosić swoją obecność oraz poinformować wychowawcę o każdorazowym wyjściu na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły i przebywać pod opieką wychowawcy, aż do czasu odebrania przez rodziców lub do rozpoczęcia lekcji.

 2. Dziecko opuszcza świetlicę tylko z wychowawcą lub za jego pozwoleniem.

 3. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. Odzież wierzchnią i buty dzieci zostawiają w szatni, a tornistry w wyznaczonym przez wychowawców miejscu.

 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanować sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

 5. Za zaginione telefony oraz inne przedmioty wartościowe świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 6. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe, dowolne, grupowe i indywidualne pod opieką wychowawcy.

 7. Dzieci mają możliwość odrabiania zadań domowych pod opieką wychowawcy w sali lekcyjnej, zgodnie z harmonogramem zajęć świetlicowych.

 8. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

 9. Wychowawcy odpowiadają za dziecko, które jest w świetlicy, lecz nie mogą odpowiadać za dziecko, które po skończonych lekcjach samowolnie poszło do domu lub przed lekcjami nie zgłosiło się w świetlicy.

   

 W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

 

 Dokładnych informacji udziela kierownik świetlicy mgr Ewelina Kołodziejczyk.

 

          Opracował:                                                                                                                        Zatwierdził:

 

          Kierownik świetlicy: mgr E. Kołodziejczyk                                                             Dyrektor Szkoły: mgr Dagmara Pazio

                                                                                                                                          
 
                                                                                                          

 

 

Autor: K. Cyrus