Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Stypendium szkolne

Informacja dotycząca przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego
dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

(sierpień 2021 r.) kryterium dochodowe 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski dostępne są do odbioru w gabinecie pedagoga szkolnego, w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej pod adresem:

 https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających we  wspólnym gospodarstwie domowym, które wyszczególnione są w pouczeniu, stanowiącym integralną część wniosku

Proszę upewnić się, że dostarczono wszystkie dokumenty (załączniki, oświadczenia, wniosek) oraz podano poprawny numer telefonu rodzica do kontaktu.

Termin i miejsce składania wniosków:

01 – 15 września 2021 r. w gabinecie pedagoga w godzinach pracy (s. 18- II piętro) 

*od stycznia 2022 kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wniosku wzrośnie do 600 zł na osobę w rodzinie

Dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego Elżbieta Tajs tel. 32 25-27-884 w.24 

i pod następującymi numerami telefonów (CUW Katowice – dział stypendiów szkolnych):

32 35-70-835, 32 35-70-834, 32 60-61-374, 32 35-70-817, 32 60-64-393

 

Autor: Elżbieta Tajs, opublikowała AS