Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo w szczególności do:

1. uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do indywidualnego toku i programu nauczania;

2. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w Szkole oceniania;

3. znajomości celu lekcji, jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści, zadawania pytań nauczycielowi w przypadku trudności ze zrozumieniem treści lekcji;

4. jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny;

5. właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej. W szkole przestrzega się zasady niezadawania zadań domowych na okres ferii i przerw świątecznych; niezadawania zadań domowych z piątku na poniedziałek, z wyjątkiem przedmiotów, z których zajęcia odbywają się tylko w te dni;

6. ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać pracę domową;

7. zapoznania przez nauczyciela z wymogami dotyczącymi prowadzenia zeszytu;

8. znajomości zakresu wiadomości i umiejętności, który będzie sprawdzało zadanie klasowe (sprawdzian, test);

9. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi;

10. wykorzystania dopuszczalnej przez nauczyciela liczby nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania w ciągu półrocza. Przekroczenie dopuszczalnej liczby braku zadania w ciągu półrocza skutkuje odnotowaniem tego faktu każdorazowo w zeszycie uwag i wpływa na ocenę zachowania;

11. korzystania z różnych form pomocy organizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia braków w zakresie wiedzy i umiejętności określonych zajęć edukacyjnych;

12. ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa;

13. uzyskania pierwszej pomocy w przypadku złego samopoczucia;

14. korzystania podczas przerw z boiska szkolnego za zgodą nauczycieli dyżurujących;

15. do ozdabiania powierzonej klasie opiece sali lekcyjnej według projektu ustalonego z wychowawcą;

16. korzystania w przypadkach koniecznych w celu skontaktowania się z rodzicami z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły;

17. uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;

18.opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

19. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym;

20. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

21. reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach;

22. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych osób;

23. swobodnego rozwoju osobowości;

24. ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;

25. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

26. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

27. pomocy socjalnej;

28. poszanowania przekonań religijnych;

29. poszanowania swej godności i nietykalności osobistej.

 

Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy;

2. wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę;

3. rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;

4. systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

5. systematyczne, staranne i terminowe odrabianie zadań domowych;

6. zgłoszenie nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji braku zadania domowego;

7. staranne prowadzenie zeszytu zgodnie z zaleceniami nauczyciela;

8. przestrzeganie ustalonych przez nauczyciela zasad zachowania podczas lekcji;

9. punktualne przychodzenie na lekcje;

10. uzupełnianie braków w wiadomościach wynikających z nieobecności na lekcjach – zgodnie ze wskazówkami nauczyciela;

11. utrzymywanie podczas lekcji porządku na ławce szkolnej; nie mogą się na niej znajdować: picie, jedzenie, części garderoby, zabawki i inne przedmioty rozpraszające uwagę;

12. przygotowanie się do zadania klasowego (testu, sprawdzianu) i przyniesienie materiałów potrzebnych do jego napisania (zeszyt, kartki, przybory, pióro, itp.);

13. branie udziału w zadaniu klasowym (teście, sprawdzianie);

14. być obecnym na lekcji wychowania fizycznego mimo nieaktywnego uczestniczenia w niej z powodu niedyspozycji;

15. noszenie zeszytu korespondencyjnego w celu wymiany informacji z rodzicami;

16. pokazywanie rodzicom zeszytu korespondencyjnego lub zeszytu przedmiotowego w celu bieżącego informowania ich o swoich postępach w nauce. Podpis rodziców w zeszycie ucznia poświadcza, że zapoznali się z informacją;

17. dopełnianie obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia nieobecności od rodzica (prawnego opiekuna) w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że godziny nieobecności pozostają nieusprawiedliwione;

18. dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

19. przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;

20. wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

21. właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom Szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;

22. poszanowanie godności osobistej innych osób oraz poszanowania ich mienia;

23. dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;

24. pozostawianie sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć (poustawiane ławki i krzesła, brak papierków na podłodze, starta tablica);

25. zgłaszanie nauczycielowi wad i uszkodzeń sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych;

26. przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego;

27. dbanie o higienę osobistą;

28. przychodzenie do szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku wcześniejszego przybycia bezpośrednio po rozebraniu się w szatni przechodzą do świetlicy lub biblioteki szkolnej i przebywają pod opieką nauczycieli. Uczniom nie wolno samym przebywać na korytarzu szkolnym podczas trwania lekcji,

29. opuszczenie szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć;

30. przebywanie podczas przerw na korytarzu szkolnym, na którym odbywać się będą następne zajęcia, za wyjątkiem korytarza II piętra, na które mogą wchodzić tylko pod opieką nauczyciela;

31. podczas przerw na szkolnym korytarzu zachowywać się spokojnie: nie krzyczeć, nie biegać, nie grać w gry, które utrudniają innym przechodzenie przez korytarz, nie bawić się w chowanego;

32. ustawianie się w pary przed klasą, w której odbędzie się lekcja;

33. wchodzenie do sali, w tym również do sali gimnastycznej, tylko pod opieką nauczyciela;

34. przestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej;

35. zgłaszanie przejawów agresji i niebezpiecznego zachowania uczniów wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu; w tym celu mogą również korzystać ze skrzynki pocztowej pedagoga szkolnego;

36. korzystanie ze szkolnych toalet zgodnie z zasadami higieny. Uczniom nie wolno przechodzić pod i nad ściankami działowymi kabin. Uczniom nie wolno stawać na deski sedesowe;

37. dbanie o estetyczny i schludny wygląd z możliwością kształtowania swojego wizerunku zewnętrznego w sposób dowolny, przy zastosowaniu poniższych wymogów:

a) ubiór ucznia powinien być stosowny, czyli: zakrywający brzuch, ramiona, dekolt i plecy, bez czapek i kapturów na głowach, bez symboli klubów sportowych oraz symboli przynależności do jakiejkolwiek subkultury,

b) obowiązuje całkowity zakaz zdobienia i koloryzacji paznokci, koloryzacji włosów, piercingu, makijażu,

c) niedopuszczalne jest noszenie spódnic i spodni krótszych niż do kolan, obuwia na wysokich obcasach i koturnach,

d) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia zegarków, ozdób i biżuterii,

e) obowiązuje noszenie stroju sportowego wymaganego przez nauczycieli na zajęcia wychowania fizycznego.

f) obowiązuje bezwzględne korzystanie z szatni oraz zmiana obuwia w okresie zimowym od 2 listopada do 31 marca.

38. obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, (z wyjątkiem celów edukacyjnych za zgodą nauczyciela), przerw i zajęć świetlicowych, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę lub wymaga tego zaistniała sytuacja (kontakt z rodzicami). Aparaty telefoniczne powinny być wyłączone i schowane w tornistrze lub szafce w szatni;

39. uczniom nie wolno przynosić do szkoły urządzeń elektronicznych, np.: MP3, dyktafonów, aparatów fotograficznych, gier, tabletów w celach innych niż edukacyjne;

40. uczniom nie wolno używać telefonu komórkowego w celu robienia zdjęć lub nagrywania i rozpowszechniania ich bez zgody Dyrektora, nauczyciela i wychowawcy;

41. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony telefon komórkowy.

42. Uczniowie nie mogą:

a) zapraszać do szkoły osób obcych;

b) wdawać się w bójki;

c) przynosić do szkoły cennych przedmiotów;

d) przynosić do szkoły używek (alkoholu, papierosów, środków odurzających);

e) przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych (np.: petardy, scyzoryki);

f) siadać na parapetach i obudowach kaloryferów.