Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej nr 9 w Katowicach

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 84 ust. 1-2.

  2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

§ 2

1. Terenem działania Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach.

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole, reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

 

Rozdział II

Cele Rady Rodziców 

§ 3

1. Celem Rady jest organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców, wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.

3. Przekazywanie dyrektorowi szkoły, nauczycielom, uczniom i władzom oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

 

Rozdział III

Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§ 4

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 5

1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw podręczników.

2. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tym zestawie nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego, przez co najmniej trzy lata szkolne.

§ 6

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7

1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 8

1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego oraz zgodnie z przepisami prawa wyraża opinię o pracy nauczyciela podczas dokonywania oceny pracy wszystkich nauczycieli.

2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego lub ocenie pracy.

3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego ani procedury oceny pracy.

§ 9

1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.

3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 10

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz działalności innowacyjnej.

§ 11

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 12

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 13

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w czasie których odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 14

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora oraz do zespołu oceniającego w sytuacji odwołania się nauczyciela od oceny pracy.

§ 15

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§ 16

Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków rady rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) do wykonania określonych zadań.

 

Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych. 

§ 17

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.

8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.

9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 18

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

6. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

 

Rozdział V

Struktura rady rodziców

§ 19

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:

1) przewodniczący;

2) zastępca przewodniczącego;

3) sekretarz;

3. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera dwuosobową Komisję Rewizyjną.

4. Kadencja Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej trwa rok.

5. W razie ustania członkostwa w Prezydium lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

6. Rada może odwołać Prezydium lub Komisję Rewizyjną w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

 

Rozdział VI

Zasady działania rady rodziców

§ 20

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.

3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad oddziałowych lub dyrektora szkoły.

4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 10 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.

6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.

7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

§ 21

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.

3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.

5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 22

1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce zebrania;

2) listę osób obecnych podczas zebrania;

3) porządek zebrania;

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

5) przebieg obrad;

6) treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników;

7) podpisy prowadzącego zebranie i protokolanta.

§ 23

Celem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola gromadzenia i wydatkowania funduszy, w szczególności sprawdzenie i zatwierdzenie rocznego rozliczenia funduszy Rady Rodziców.

 

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 24

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.

3. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala po określeniu sumy deklarowanych składek, jednak nie później niż do 1 listopada.

4. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 70% ustalonych wartości.

5. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.

6. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Regulamin został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden znajduje się w dokumentacji Rady Rodziców, w sekretariacie, drugi w bibliotece.

2. Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Katowicach.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14. czerwca 2018 r.

4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez zebranie Rady Rodziców w drodze uchwały zmieniającej.

 

Przewodniczący Rady Rodziców