Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Zajęcia relaksacyjne drogą do radzenia sobie z trudnościami

OPRACOWANIE I REALIZACJA: Aleksandra Szews
RODZAJ INNOWACJI: wychowawcza
OPIS INNOWACJI:
Innowacja jest odpowiedzią na nasilające się problemy w radzeniu sobie z przeżywanym
stresem przez uczniów polskich szkól podstawowych.
Niniejsza innowacja ma na celu wyposażyć uczniów w odpowiednie narzędzie radzenia sobie
w sytuacji nagłego lub przewlekłego stresu.
Ma ona również budować poczucie własnej wartości oraz tworzyć atmosferę bezpieczeństwa i
akceptacji.
Zaprezentowana innowacja pedagogiczna zakłada również współpracę z rodzicami tych
uczniów.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Adresatami innowacji są dzieci klas I- III.
2. Działania skierowane są głównie w uczniów biorących udział w zajęciach
świetlicowych.
3. Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć świetlicowych w świetlicy
szkolnej oraz w sali doświadczania świata.
Czas realizacji innowacji obejmuje okres od października 2023 do maja 2024 r.
ZAŁOŻENIA INNOWACJI:
- poznanie sposobów i metod relaksacji
- rozładowanie napięcia emocjonalnego uczniów
- wyeliminowanie poczucia alienacji
- poznanie przez uczniów sposobów radzenia sobie ze stresem i lękiem
- odnalezienie swojej bezpiecznej przestrzeni
-wdrożenie postawy akceptacji swoich słabszych stron
- wzrost samooceny, wiary we własne możliwości
- wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów
- wspieranie społecznego rozwoju uczniów
- budowanie poczucia przynależności do grupy
- kształtowanie postawy rozwiązywania sytuacji problemowych
- współpraca z rodzicami w podejmowanych działaniach
CZYNNIKI INNOWACYJNE:
- wprowadzenie metod relaksacyjnych
- wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości poprzez zastosowanie metod
aktywizujących uczniów
- wykorzystywanie muzyki oraz poznania sensorycznego w procesie relaksacji

- intensyfikacja działań zmierzających do zniwelowania stresu u uczniów
- wykorzystanie portali edukacyjnych w celu zróżnicowania oddziaływań.
KOMPETENCJE KLUCZOWE:
- umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji
- świadomość swojego samopoczucia
- umiejętność kontrolowania emocji
- umiejętność uczenia się nowych metod relaksacyjnych;
- kompetencje społeczne;
- adekwatność reagowania w sytuacjach stresu
CEL OGÓLNY:
1. Wychowanie młodego pokolenia radzącego sobie z emocjami oraz trudnymi sytuacjami
życia codziennego.
2. Wspieranie uczniów w rozwoju inteligencji emocjonalnej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Kształtowanie postawy szacunku dla własnej osoby, lepsze poznanie siebie oraz
aktywności przynoszących radość i wyciszenie emocjonalne
• Podnoszenie samooceny uczniów
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przeżywanym stresem i lękiem.
• Poznawanie reakcji i bodźców płynących z ciała w sytuacjach stresujących.
• Kształtowanie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej w relaksacji.
• Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach
• Nawiązanie współpracy z psychologiem szkolnym.

Artykuły

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE DROGĄ DO RADZENIA...

OPIS INNOWACJI:Innowacja jest odpowiedzią na nasilające się problemy w radzeniu sobie z przeżywanymstresem przez uczniów polskich szkól podstawowych.Niniejsza innowacja ma na celu wyposażyć uczniów w odpowiednie narzędzie radzenia sobiew sytuacji nagłego lub przewlekłego stresu.Ma ona...
Czytaj więcej o: ZAJĘCIA RELAKSACYJNE DROGĄ DO RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI