Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Kultura i ja

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Kultura i ja”

 

Imiona i nazwiska autorów:
Pedagog szkolny - mgr Katarzyna Cyrus
Opiekun Samorządu Uczniowskiego - mgr Katarzyna Oleś, mgr Katarzyna Hołub
Nauczyciel języka polskiego i plastyki – mgr Wirginia Wilk - Mrozińska

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy I – VIII . Czas realizacji innowacji obejmuje czas od października 2023 r. do maja 2024 r.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć z wychowawcą, zajęć z pedagogiem, wyjść, wycieczek, apeli szkolnych, akademii, konkursów.

 

Założenia ogólne:

Innowacja skierowana jest do uczniów klas I – VIII.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- udział uczniów w różnych wydarzeniach kulturalnych;

- wdrożenie zasad kulturalnego zachowania;
- zaangażowanie uczniów w życie szkoły;

- integracja społeczności szkolnej.

Cel główny innowacji:

Podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby
i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe innowacji:
- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią
w sposób dostępny dziecku;
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Sposób realizacji innowacji:
Innowacja będzie realizowana w ciągu roku szkolnego na wielu płaszczyznach – podczas zajęć
w klasie i szkole, wyjść, wycieczek, konkursów, akademii, itd. Zaangażowani nauczyciele będą realizować założenia innowacji w bieżący sposób dostosowując formy i metody realizacji do aktualnych potrzeb i możliwości.

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji):
- wykształcenie umiejętności uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata;
-
nabycie pozytywnego nastawienia do otoczenia oraz wykształcenie postawy gotowości do jego ratowania;
-
wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
-
nabywanie umiejętności pracy w grupie;
-
wspieranie dziecięcej wyobraźni oraz kreatywności;
- podniesienie poziomu kultury osobistej;
-
podniesienie jakości pracy placówki oraz poszerzenie działań dydaktycznych i wychowawczych.

Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu podniesienia kultury wśród dzieci i młodzieży. Jej ewaluacją będzie Szkolny Konkurs Kultury.

 

Artykuły

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bożym Narodzeniu

12 grudnia w ramach innowacji "Kultura i ja" odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Bożym Narodzeniu dla Klas 1 - 3. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat Świąt Bożego Narodzenia i  tradycji świątecznych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, a nawet w kosmosie!! :) Mistrzami...
Czytaj więcej o: Szkolny Konkurs Wiedzy o Bożym Narodzeniu

Dobre Maniery przy stole

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Uczniowie klasy 2b wraz z p. Katarzyną Hołub przypominają dobre maniery jakie obowiązują przy stole. Projekt został zrealizawany w ramach innowacji "Kultura i ja". Zapraszamy :)
Czytaj więcej o: Dobre Maniery przy stole

100 lat Warner Bros

Zapraszamy do świętowania z uczniami klas 4 - 7 stulecia kina :) Projekt zrealizowany w ramach innowacji "Kultura i ja" :) Zapraszamy :)
Czytaj więcej o: 100 lat Warner Bros

"Demeter i Kora"

Klasa 5b w ramach innowacji "Kultura i ja" zmierzyła się z adaptacją dramatu Anny Murdzek "Demeter i Kora". Zapraszamy :)
Czytaj więcej o: "Demeter i Kora"

Żywe rzeźby antyczne

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zrealizowanym przez Uczniów klas 4 w ramach innowacji "Kultura i ja" :)
Czytaj więcej o: Żywe rzeźby antyczne

Kulturalne wierszyki

W październiku w ramach innowacji "Kultura i ja" Uczniowie klasy 6a stworzyli "Kulturalne wierszyki" :) Zapraszamy do zapoznania się :) 
Czytaj więcej o: Kulturalne wierszyki

Adam Mickiewicz "Dziady" cz. II

Adaptacja "Dziadów" Adama Mickiewicza w wykonaniu Uczniów naszej szkoły :) Zapraszamy :)
Czytaj więcej o: Adam Mickiewicz "Dziady" cz. II

5b i "magiczne" słowa

W ramach realizacji założeń innowacji "Kultura i ja" Uczniowie klasy 5b  przypominają nam o korzyściach płynących z używania "magicznych" słów :) 
Czytaj więcej o: 5b i "magiczne" słowa

Spotkanie z p. Iwoną Szoką

26 października w ramach innowacji "Kultura i ja" odbyło się spotkanie z p. Iwoną Szoką, artystką, projektantką, propagatorką miłości do sztuki, prezeską Opus Unicus, w ramach którego realizowana jest jej idea Sztuka Na Spacerze, człowiekiem renesansu, który krzewi kulturę i...
Czytaj więcej o: Spotkanie z p. Iwoną Szoką

Kultura uczniowska na wesoło

Zapraszamy do zobaczenia scenek przygotowanych i nagranych przez Uczniów klasy 6b podczas zajęć z pedagogiem :) Kultura uczniowska na wesoło :)
Czytaj więcej o: Kultura uczniowska na wesoło