Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

  1. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze.zm),

  2. uchwałę nr XLV/1030/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

  3. uchwałę nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

  4. zarządzenia nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://katowice.e-nabor.pl

Uwaga:

O przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy 1-szej w szkole podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń w systemie.

Przypominam również, iż miejskie przedszkola/oddziaty przedszkolne w szkołach podstawowych nie są placówkami obwodowymi, a gmina zapewnia miejsca w przedszkolach/szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, dla których jest organem prowadzącym w skali całego miasta, a nie w odniesieniu do poszczególnych dzielnic.

Rekrutacja podstawowa elektroniczna na rok szkolny 2024/2025 do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 13.03.2024 r. o godzinie 11:00 i potrwa do 26.03.2024 r. do godziny 13:00.

Rekrutacja podstawowa elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę o profilu artystycznym, akademickim, - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w dniu 11 marca 2024 r. o godzinie 08:00 i potrwa do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 13:00, natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się od dnia 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 08:00 i potrwa do dnia 07 maja 2024 r. do godziny 13:00.

 

Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce 
w terminie od 11 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

Wydrukowane i podpisane przez obydwoje rodziców zgłoszenie prosimy składać w sekretariacie szkoły.

 

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu   32 252 78 84

Artykuły

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej...

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach § 1 Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły – nabór elektroniczny oraz dostarczenie dokumentacji podpisanej przez rodziców/ prawnych...
Czytaj więcej o: Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 im. J. Brzechwy w Katowicach

Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej...

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024//2025 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach, której organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczba punktów za każde z tych...
Czytaj więcej o: Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 im. J. Brzechwy w Katowicach

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Terminy Przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym...
Czytaj więcej o: Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana...

Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach obejmuje następujące ulice: Bałtycka (ul.) (Katowice), cała ulica  gen. Józefa Bema (ul.) (Katowice), cała ulica  bł. Edmunda Bojanowskiego (ul.) (Katowice), cała ulica  Cienista (ul.) (Katowice), cała ulica ...
Czytaj więcej o: Obwód Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach