Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Stołówka szkolna

 

W naszej szkole uczniowie oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki. 

Za jej sprawne funkcjonowanie odpowiedzialne są:

Ewelina Kosek - kierownik świetlicy,

Anna Herman intendentka.

 

Osoby przygotowujące posiłki:

Sabina Zdebel - kucharka,

Janina Kopczyk - pomoc kuchenna,

Mariola Konieczny - pomoc kuchenna.

 

 

WYDAWANIE OBIADÓW

wg harmonogramu, który będzie podany  przez wychowawcę klasy

 

 

 

Płatność za obiady szkolne:

Opłaty za posiłki należy wpłacać na konto bankowe szkoły:

47 1020 2313 0000 3802 0515 0711

za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie

 do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy

Brak wpłaty w w/w. terminie równoznaczny jest z rezygnacją z posiłków w danym miesiącu.

Wpłata dokonana po tym terminie będzie skutkowała odsetkami za opłacenie po terminie należności cywilnoprawnych do jakich zalicza się wyżywienie w stołówce szkolnej

zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości  7% (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Przypominamy o obowiązku dostarczenia potwierdzenia przelewu lub przesłania go na adres: swietlica@sp9.katowice.pl 

 

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc, którego wpłata dotyczy. 

Proszę zaznaczyć, czy dziecko będzie jadło obiad cały miesiąc jeżeli tak, to dopisać cały miesiąc lub podać dni, w których dziecko nie będzie jadło obiadu.

 

Płatność za obiady w poszczególnych miesiącach: 

Wrzesień: 18 obiadów x 4,00 zł = 72,00 zł 

Październik: 22 obiady x 4,00 zł = 88,00 zł

 

Listopad: 21 obiadów x 4,00 zł = 84,00 zł

 

Grudzień: 16 obiadów x 4,00 zł = 64,00 zł

 


Styczeń - 19 obiadów x 4,00 zł = 76,00 zł

Luty - 14 obiadów x 4,00 zł = 56,00 zł

Marzec - 19 obiadów x 4,00 zł = 76,00 zł

Kwiecień - 20 obiadów x 4,00 zł = 80,00 zł

Maj - 15 obiadów (bez egzaminów klas VIII) x 4,00 zł = 60,00 zł

Czerwiec - 14 dni x 4,00 zł = 56,00 zł

 

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice zwroty za obiady niewykorzystane mogą otrzymać osoby, których absencja trwa powyżej trzech dni. Warunkiem zwrotu jest zgłoszenie nieobecności dziecka telefonicznie - Tel: (32) 252-78-84 wew.21, osobiście lub na adres e-mail:. swietlica@sp9.katowice.pl

 

 

 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA BRZECHWY W KATOWICACH

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Osobami odpowiedzialnymi za działalność stołówki są:

- dyrektor szkoły,

- kierownik świetlicy.

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów w stołówce są nauczyciele dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

 

II. Zasady korzystania ze stołówki.

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i pracowników SP nr 9.

2. W stołówce wywieszony jest jadłospis.

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

4. Obiady wydawane są dla:

- uczniów wnoszących opłaty indywidualnie,

- dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS,

- dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

5.  Posiłki wydawane są w godzinach 11:20 do 13:50 według sporządzonego harmonogramu (załącznik nr 1) :

 - 11:20 - 11:35 uczniowie,

 - 12:20 - 12:35 uczniowie,

 - 13:20 –13.35 uczniowie,

- 13.35 – 13.50 pracownicy szkoły,

6. Ze względu na organizowane grupowe wyjścia, godziny wydawania posiłków mogą ulec zmianie.

7. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

8. Przed wejściem do stołówki, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

9. W miesiącach: IX, X,XI, XII, I – uczniowie klas I- szych wpuszczani są poza kolejnością.

10. Z obiadów korzysta tylko osoba, której nazwisko znajduje się na liście żywienia i ma opłacone posiłki.

11. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce lub zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek i tornistrów w szatni przed stołówką.

13. Osoby, które nie korzystają z posiłków (rodzice, opiekunowie) nie mogą przebywać w pomieszczeniu jadalni.

14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.

15. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

 

III. Zasady odpłatności za niewykorzystanie obiady.

1. W przypadku choroby dziecka należy zgłosić ten fakt (osobiście, telefonicznie 32 2527 884 wew. 21 lub za pomocą dziennika elektronicznego u kierownika świetlicy lub intendenta.

2. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, koszt niewykorzystanych  obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc po konsultacji z intendentem szkoły.

 

Opracował:                                                                                                                                  Zatwierdził:

Kierownik świetlicy mgr Ewelina Kosek                                                                                     Dyrektor mgr Dagmara Pazio